Komunikaty bezpieczeństwa

Antybiotyki fluorochinolonowe stosowane ogólnoustrojowo i w postaci wziewnej - przypomnienie o ograniczeniach stosowania

Cyprofloksacyna, Delafloksacyna, Lewofloksacyna, Lomefloksacyna, Moksyfloksacyna, Nadyfloksacyna, Norfloksacyna, Ofloksacyna, Pefloksacyna, Prulifloksacyna, Rufloksacyna

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawiciele poniżej wymienionych podmiotów odpowiedzialnych pragną przypomnieć następujące informacje:

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia związany ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych zawierających citalopram i escitalopram

W porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Polpharma jako podmiot odpowiedzialny pragnie
przypomnieć o ważnych zaleceniach dotyczących zależnego od dawki ryzyka wydłużenia odstępu
QT i występowania przypadków arytmii komorowej, związanych ze stosowaniem leków
przeciwdepresyjnych zawierających citalopram i escitalopram, a w szczególności o konieczności
przestrzegania przeciwskazań (por. Badanie Chastang i in.1).

Bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. ibuprofenu) w zakażeniach spowodowanych koronawirusem

W chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19.

  

Pacjenci oraz personel medyczny nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen) zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia. W obecnej sytuacji zalecane jest aby leki te stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

 

W chwili obecnej na podstawie dostępnych informacji nie ma powodu, aby pacjenci przyjmujący ibuprofen przerywali leczenie. Jest to szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne z powodu chorób przewlekłych.

 

Leczenie nadciśnienia, chorób serca i nerek podczas pandemii COVID-19

Obecnie nie ma dowodów z badań klinicznych lub epidemiologicznych, które wykazałyby związek między inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokerami  receptora angiotensyny (ARB lub leki sartanowe) a pogorszeniem stanu zdrowia osoby chorej  na COVID-19.

 

Ważne jest, aby pacjenci nie przerywali leczenia inhibitorami ACE lub ARB i nie ma potrzeby przestawiania się na inne leki.

 

Leki należy przepisywać i stosować zgodnie z zaleceniami klinicznymi, z należytym uwzględnieniem wszelkich ostrzeżeń i innych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotce dla pacjenta, a także wytycznych wydanych przez WHO oraz odpowiednie organy krajowe i międzynarodowe.